با پوزش فعالیت وبسایت تا اطلاع بعدی متوقف گردید. این دامنه و وبسایت واگذار می شود.برای اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر مکاتبه کنیدafotovvat@yahoo.co.uk